Çevre

Zade Vital üretimin her aşamasında çevreye karşı olan sorumlulukları ile ilgili kurduğu Çevre Yönetim Sistemi’ni, ISO 14001 / Çevre Yönetim Sistemi kapsamında, uygulamaktadır.

Zade Global’in çevre politikasını belirleyen unsurlar:

  • Çevreyi korumak,
  • Uygun yükümlülüklerini yerine getirmek,
  • Çevre performansını arttırmak için sürekli iyileştirilmenin sağlanmasıdır.

Helvacızade Grubu çevre boyutlarını ve bunlar ile bağlantılı çevresel etkilerini tanımlamış, kontrol etmek ve izlemektedir.  Bu etkiler; hammadde temini, tasarım, üretim, sevkiyat, kullanım, elden çıkarma gibi yaşam döngüsü prensibi ile değerlendirmekte ve belirlemektedir.

Çevre boyutları ve etki alanları belirlenir iken hava emisyonu, suya salınanlar, karaya salınanlar, hammadde ve doğal kaynakların kullanımı, enerji kullanımı, enerji salınımı (ısı, ışık, gürültü vb), atık ve yan ürün üretimi başlıkları dikkate alınmaktadır.

Zade Global adına faaliyet gösteren tüm kişi ve çalışanlar, uygun eğitim, öğretim veya tecrübe esasına göre eğitilmekte ve yeterlilikleri sağlanarak ilgili kayıtlar tutulmaktadır.

  • Çevre politikası ve prosedürleri ve çevre yönetim sistemi şartlarına uygunluğun önemi,
  • Önemli çevre boyutları ve işleri ile ilişkili ilgili varolan veya potansiyel etkiler ve geliştirilmiş kişisel performansın çevresel faydaları,
  • Çevre yönetim sisteminin şartlarına uygunluğa ulaşmakta onların rolleri ve sorumlulukları,
  • Belirli prosedürlerden ayrılmanın potansiyel sonuçları.

Zade Global, günlük üretim faaliyetleri sonucunda atmosferde oluşturduğu çevresel etkiler «Karbon Ayakizi» olarak değerlendirilmekte ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve sürdürülebilirlik yaklaşımının temel unsurlarından biri olarak alınmaktadır.

Zade Global bu yaklaşımı ile çevre ve ekolojik denge konusunda gösterdiği hassasiyet ve çalışmalar nedeniyle pek çok ödül almıştır.

Menü