YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI

Helvacızade, tüm sektörler içinde, dünyada ilk kez TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Standardı Belgelendirmesi’ne hak kazanan kurum olmuştur.

KALİTE POLİTİKAMIZ

ISO 9001 KALİTE POLİTİKASI

Kaliteyi üstün tutmak, tüketici çıkarlarını en iyi şekilde korumak, iş sağlığı ve güvenliğini koruma açısından en iyi imkanları sağlamak, iç ve dış piyasada tercih edilen sağlıklı ve çevreye duyarlı ürünler sunmak gayesiyle benimsediğimiz temel ilke ve hedefler;

 • Başarıyı sürekli kılan ISO 9001 anlayışının düzenlediği Kalite Yönetim
  Sistemi’ni kalıcı kılmak,
 • Kaliteyi makul maliyet ile piyasaya sunmak ve rekabet gücünü her geçen yıl artırmak,
 • Tüm markalarımızın tanınmış marka imajlarını, tüm sektörlerde ve
  hedeflenen bütün bölgelerde sağlamak ve bu mevcut imajı devam ettirmek,
 • Pazar payının artması ve daha geniş kitlelere ulaşmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, katma değerli ürünlerle sektörde yeni açılımlar sağlamak,
 • Tüm markalı ürünlerin tanıtım harcamalarında sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmek, hedef kitlelere doğru şekilde ulaşarak marka bilinirliğini artırmak,
 • Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde üniversite sanayi işbirliğinde lider olmak ve etkin Kalite Güvence Sistemi’ni geliştirici çalışmalar yapmaktır.

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) POLİTİKASI

Tesislerimize uygun risk analizleri, düzeltici ve önleyici faaliyetler, teknolojik gelişmelerin takibi ve kontrolü ile sürekli gelişmeyi sağlamak, sektörde öncü olmak için benimsediğimiz temel ilke ve hedefler;

 • Yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına ve üyesi olunan kuruluşların uygun şartlarına uymak,
 • Üretim hattı ve yerleşim planındaki değişiklikler ve yeniliklere bağlı olarak değişim sürecini canlı tutmak; gelişmeyi devam ettirmek üzere İş Sağlığı Güvenliği yönetimi ve performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği bilinci ve gerekliliklerinin farkında olmasını sağlamak amacı ile eğitimler ve tatbikatlar düzenlemek, kuruluşumuz politikasından haberdar olmalarını sağlanmak,
 • İSG ile ilgili planlamalar yapılırken çalışanlarımızın yanı sıra, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve etkilenebilecek ilgili tüm tarafları göz önünde bulundurarak farkındalığı sağlamak; tüm tarafların İSG mevzuatına ve kuruluşumuz özel şartlarına uymasını sağlamak,
 • İSG yönetimi ve performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Tüm tesislerimizde sıfır iş kazası hedefine ulaşmak,
 • Tüm kazaların önlenebilir ve her işin daima güvenli bir yolu olduğunu prensip edinmek,
 • Çalışanların maruz kalabilecekleri tehlikeleri her alanda azaltmaya çalışarak risk analizlerine bağlı olarak alınan önlemler sonucunda meslek hastalıklarının önüne geçmek; çalışma alanları içerisinde gerekli önlemleri almak ve sürekli iyileştirmektir.

ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı doğrultusunda;

 • Tüm paydaşlarımızın bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişimini sağlamayı,
 • Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumayı,
 • Tüm paydaşlarımız nezdindeki prestij, itibar ve marka değerimizin korunmasını,
 • Bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek tanımlı riskleri azaltmayı, riskleri değerlendirmeyi, kabul edilebilir seviyeye indirmeyi ve tüm süreci yönetmeyi,
 • Bilgi güvenliği ihlal ihtimalini düşürmeyi; olması durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
 • Kritik iş süreçlerinde sürekliliği sağlamak üzere uygun planları geliştirmeyi ve tüm süreçlerin entegre olmasını sağlamayı,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını korumak amacıyla düzenli eğitim aktiviteleri düzenlemeyi,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili mevzuata, sözleşmeye dayalı yükümlülüklere ve ilgili standartlara uymayı,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı, beyan ve taahhüt ederiz.

ISO 14001 ÇEVRE POLİTİKASI

Çevresel etkileri azaltmak, çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmek ve çevreye duyarlı ürünler sunmak amacı ile aşağıdaki ilkelere uymayı taahhüt ediyoruz:

 • Çevre ile ilgili mevzuat yükümlülüklerine ve diğer gerekliliklere uymak,
 • Tesislerimizden kaynaklanan atıkların kaynağının azaltılması, mümkün olduğunca yeniden kullanımı ve geri kazanılmasını sağlamak; lisanslı firma aracılığıyla çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlanmak,
 • Çevre ile ilgili riskleri değerlendirmek, bu risklerin azaltılması ve kabul edilebilir düzeye indirilmesini sağlamak,
 • Tesislerimizde ürün özelliklerini en iyi şekilde muhafaza edecek, geri dönüşümü kolay, ekolojik dengeye zararsız ve çevre ile daha uyumlu malzemelerle üretim yapmak,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek tesislerimizin verimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmak,
 • Doğal kaynaklarımızın bilinçli bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve korumak,
 • Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini periyodik olarak izleyip kontrol altında tutmak,
 • Tüm paydaşlarımızı çevre konusunda bilinçlendirmek,
 • Sürdürülebilir kalkınma ve kirliliğin önlenmesi ilkelerini benimsemek,
 • Ölçülebilir hedef ve programlar oluşturarak, çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni oluşumlarda çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,
 • Tüm çalışanlarımız ile bu politikanın benimsenmesi ve uygulanmasını sağlayarak çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek.

TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR YETERLİLİĞİ POLİTİKASI

Müşteri ve çalışan memnuniyeti, çevreye duyarlılık temel ilkeleri ve güvenilir bir üretime katkıda bulunmak için “Çağdaş Bir Metot, Doğru Bir Analiz ve Tarafsız Bir Yorum” felsefesi doğrultusunda Deney Laboratuvarı Yönetimi;

 • TS EN ISO/IEC 17025 “Deney Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler” standardının gerekliliklerini karşılayan Kalite Yönetim Sistemimizin tüm personelimiz tarafından benimsenerek uygulanmasını ve yenilikleri sürekli takip ederek, ileri teknoloji test cihazları ile sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş metot ve standartları uygulayarak deney hizmetlerini vermeyi, deney sonuçlarının uygunluğunun ulusal ve uluslararası yeterlilik testlerine katılarak kontrol edilmesini,
 • Müşterilerine ait bilgilerin gizliliğinin korunması için tüm önlemleri almayı,
 • İç ve dış eğitimlerle personelin sürekli gelişmesini desteklemeyi,
 • TS EN ISO/IEC 17025 standardı gerekliliklerini öğrenmeleri ve uygulamaları sürekli olarak politika, prosedür, talimat gibi kalite dokümanlarına göre yürütmelerini zorunlu kılmayı,
 • Kullanılan teknik altyapının ve kaynakların güncelliği ile bilimsel teknolojik gelişmelerin takip edilmesinde gerekli desteği sağlamayı,
 • Deney laboratuvarı hizmet kalitesinin artırılması ve uluslararası alanda kabul görmesi için müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı,
 • Bu kalite politikasının benimsenmesini, uygulanmasını ve personelinin sorumluluklarını anlamasını sağlamayı taahhüt eder.

ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

Temel ilkemiz; müşteri ihtiyaç ve beklentilerini kalite yönetim sistemi, sağlık, güvenlik ve çevre standartlarına uygun bir şekilde karşılayarak üstün müşteri deneyimini ve memnuniyetini sağlamaktır.

Müşteri odaklılık ilkesi doğrultusunda;

 • Objektiflik, gizlilik, şeffaflık ve sürekli iyileştirme prensiplerini temel almayı,
 • Müşteri memnuniyetsizliği durumunda, kök neden analizi yaparak tekrarını önleyici faaliyetleri gerçekleştirmeyi ve mümkün olan en kısa sürede bilgi vererek müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Tarafımıza ulaşan geri bildirim ve şikayetleri, süreçlerimizi iyileştirmeye yönelik fırsatlara çevirmeyi,
 • Hedef ve programlarımızı gerçekleştirmek amacıyla çalışanlarımızın eğitimlerine devam etmeyi ve tüm çalışanlarımızın etkin müşteri memnuniyeti süreçlerine dahil olmasını sağlayarak kurum kültürü haline getirmeyi,
 • Müşteri memnuniyeti yönetim süreçlerimizde ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi standardına, yasal şartlara, sözleşmelerden gelen yükümlülüklere ve mevzuata uygun olarak davranmayı,
 • Bu kalite politikasının benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamayı taahhüt ederiz.

ISO 50001 ENERJİ POLİTİKASI

 • Enerji ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal yükümlülüklere ve diğer şartlara uymayı,
 • Amaç ve hedefler doğrultusunda enerji performansını sürekli iyileştirmeyi ve gerekli olan tüm kaynak ve bilgiyi temin ederek faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
 • Enerji yönetim sistemini sürekli gözden geçirerek ve performans göstergeleri ile izleyerek dökümante etmeyi,
 • Tüm süreçlerimizde yeni teknolojik gelişmeleri takip etmeyi,
 • Enerjiyi verimli kullanarak, çevresel dengeyi, doğal kaynakları korumayı, ürün ve hizmet alımlarında enerji verimliliğine öncelik vermeyi,
 • Tüm paydaşlarımızın enerji verimliliği konusunda farkındalığını arttırmayı,
 • Bu kalite politikasının benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamayı taahhüt ederiz.

ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜ VE MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU

Helvacızade, bahsedilen mükemmellik çalışmalarıyla eş zamanlı olarak 2002 yılında
İşletme kategorisinde 10. Ulusal Kalite Ödülüne başvuran ilk gıda şirketi olmuştur. 1993 yılından bu yana verilen Ulusal Kalite Ödülü, başarılı kuruluşların deneyimlerini ortaya çıkararak ülkemizdeki mükemmellik anlayışını yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Kuruluşumuz 2003 yılında tekrarlanan Ulusal Kalite Ödülü başvurusu sonrasında ise EFQM Mükemmellikte Yetkinlik Onayına layık görülmüştür. Yani; Zade Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisleri, 2003 Ulusal Kalite Ödülü Yarışında Avrupa Kalite Vakfı EFQM’ in Mükemmellik Modeli’ nin ikinci aşamasında finale kalmıştır. Böylelikle Zade, işletmeler kategorisinde ilk kez verilen “Mükemmellikte Yetkinlik” belgesini alarak, mükemmellik aşamaları içinde “Büyük Ödül”e en yakın aşama olarak kabul edilen dereceye ulaşılmıştır. Aynı zamanda ZADE, 2003’te 11.si düzenlenen Ulusal Kalite Ödül sürecine katılan ve Mükemmellikte Yetkinlik Onayı’ na layık görülen ilk gıda kuruluşu olmayı başarmıştır.

“Dünya Markası Olmak” vizyonuyla hareket eden Helvacızade, Türkiye’ye dünya
çapında marka kazandırılması ve sanayicilerin Toplam Kalite Yönetimine olan
talebinin artırılması noktasında Kal-Der’le birlikte hareket etmektedir.
Tüsiad-Kalder EFQM kuruluşundan itibaren hiç bir gıda firması bu ödül için başvuru
yapmamıştı. Halen başvuru yapan bir gıda firması mevcut değildir. Türkiye’de ilk
defa bu ödüle başvuru yapan ve ödüle layık görülen bir gıda firması olmanın da
haklı gururunu yaşamaktayız.

TS OIC/SMIIC 1 HELAL GIDA POLİTİKASI

130 yılı aşkın tecrübesi ile kendini sürekli geliştirmeyi ilke edinen kuruluşumuz,
son teknoloji ile donatılmış, helal üretim koşullarına sahip tesisleri ile;

 • Ulusal ve uluslararası standartlarla desteklenen,
 • İleri gıda standartları uygulamaları ile yönetilen,
 • Üretimin her aşamasından tüketiciye kadar uzanan süreçte gıda güvenliğini tam olarak gözeten,
 • Kaliteyi üstün tutan,
 • Müşteri ve tüketicilerin beklentilerini tam olarak karşılayan,
 • Güvenilirlik açısından en iyi imkanları sağlayan,
 • İç ve dış piyasada kabul görmüş sağlıklı, güvenilir, çevreye duyarlı, yasal yükümlülüklere ve helal standartlarına uyumlu ürünler sunmayı taahhüt eder.

KOSHER SERTİFİKASI

Kuruluşumuz Musevilik dinine mensup ülke ve insanlarla ticaret yapabilme imkanı ve avantajı sağlayan Kosher Sertifikası’na sahiptir. Üretim tesislerinde tüm aşamaların, kullanılan malzeme ve ekipmanların Musevi inançlarına uygunluğu kontrol edilir. Gıda güvenliğini destekleyen bu belge, Kuruluşumuzun Kosher hassasiyetine sahip tüketicilere olan yaklaşımını sergilemektedir.

TS 13811 HİJYEN VE SANİTASYON POLİTİKASI

Kuruluşumuzun itibarı, ulusal ve uluslararası standartlarla desteklenen yüksek teknolojiye sahip üretim tesislerimizde kalite ve etkinlik açısından risk oluşturmayacak şekilde üretilen; üretimin her aşaması kontrol edilen; sağlıklı, güvenilir, hijyenik, mevzuata uygun, çevreye duyarlı ürünler sunarak, tüketici sadakatini ve değerlerimizi korumaya dayanmaktadır.

Bu itibarımızı korumak için;

 • Mevzuat yükümlülüklerine, ilgili standartlara ve diğer şartlara uymayı,
 • 130 yılı aşkın tecrübe ile gıda, sağlık ve distribütörlük sektörlerinde dünya markası olmayı, ülkemize katma değer sağlamayı, yenilikler ile her zaman gelişmeyi, geliştirmeyi amaç edinmeyi,
 • Güvenilir ürünlere ulaşmak için İyi Hijyen Uygulamaları ile HACCP ilkelerine dayanan prosedürler uygulamayı ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Sorumluluk bilincine sahip, işini seven, kendini geliştirmeyi ilke edinmiş ekip ruhuna sahip personel ile hammadde temininden müşteri ve tüketicilerimize ulaşana kadar tüm aşamalarda hijyen ve sanitasyon ile ilgili ortam analizlerini yaparak uygun yöntemleri belirlemeyi,
 • Tüm paydaşlarımızın sağlığını korumayı ve toplumda sağlık bilincini geliştirmeye katkı sağlamayı,
 • Paydaşlarımızın sağlık, can güvenliği ve iş güvenliklerini sağlamak adına tüm riskleri en alt seviyelere indirerek; hijyen ve sanitasyon yönetim sistemini sürekli geliştirmeyi taahhüt ederiz.

ISO 13485 TIBBİ CİHAZLAR İÇİN YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Zade Vital İlaç Kimya Gıda San. Tic. A.Ş. hasta güvenliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunmasına katkı sağlarken, ürünlerinde kullanım sırasında oluşabilecek tüm riskleri Tıbbi Cihaz Yönetim sistemi kapsamında tespit ederek önlem alır.

Firmamızın ürettiği ve üreteceği tıbbi cihazların,

 • Tıbbi Cihazlar için Yönetim Sistemi standardı ve yasal mevzuatlara uygunluğunu,
 • Tıbbi Cihazlar için Yönetim Sistemi standardı kapsamında kurmuş olduğu sisteminin periyodik olarak gözden geçirilerek sürekli iyileştirilmesini,
 • Tıbbi Cihaz etkinliğinin değerlendirilmesini,
 • Tıbbi Cihaz performanslarının kayıt altına alınmasını,
 • Müşterilerinin ve paydaşlarının beklenti ve taleplerini karşılamayı,
 • Hasta ve toplum sağlığını korumayı taahhüt ederiz.